Statut fundacji:

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Grzegorza Kotoro, obywatela polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej – Notariusz Ilony Zielińskiej z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 47 m. 58, pod Rep. A Nr 1125/2013 z dnia 22.05.2013 roku, zmieniającym aktem notarialnym dokumentującym oświadczenie o zmianie oświadczenia o ustanowieniu fundacji sporządzonym przez asesora notarialnego Anetę Sułek, zastępcę notariusza Bożeny Handzlik, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Barskiej numer 29; repetytorium A nr 2007/2013.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
 4. Fundacja będzie organizacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i będzie prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w  ustawie z dnia 22 stycznia 2010 roku o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.
 5. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
 6. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami RP.
 7. Fundacja używa nazwy: Europejskie Centrum Edukacji „ Po Prostu”.
 8. Fundacja może używać skrótu: Europejskie Centrum Edukacji lub Fundacja „Po Prostu”.

§2

Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowo-kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

§3

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§4

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie RP oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§5

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prywatnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Najmniejszą komórką organizacyjną Fundacji tworzy rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka, wymagającego pomocy, zwani beneficjentami, z którymi zarząd Fundacji zawiera stosowną umowę (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II

Cele statutowe Fundacji

§7

 1. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie edukacji psychoseksualnej, przeciwuzależnieniowej

i profilaktycznej oraz zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita cienkiego i grubego, poprawa jakości życia chorych oraz szerzenie profilaktyki przeciwnowotworowej.

 1. Kolejnymi celami Fundacji są:

1) Działania w kierunku zwiększenia dostępu do rehabilitacji i leczenia osób chorych na raka jelita cienkiego i grubego oraz mających wyłonioną stomię;

2) Reprezentowanie głosu pacjentów z rakiem jelita cienkiego i grubego oraz ze stomią:

3) Profilaktyka oraz leczenie onkologiczne;

4) Propagowanie i ochrona praw pacjenta;

5) Realizowanie kampanii edukacyjnych skierowanych do mediów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia,  polityków i ogółu społeczeństwa;

6) Seksualność osób podczas i po przebyciu chorób nowotworowych;

7) Profilaktyka przeciwuzależnieniowa – alkohol, narkotyki, Internet, seks, jedzenie, leki;

8) Ochrona i promocja zdrowia, w tym HIV/AIDS;

9) Działania i edukacja na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo;

10) Upowszechnianie i ochrona praw mniejszości seksualnych;

11) Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

12) Działalność na ochronę i rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

13) Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

14) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

15) Propagowanie zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

16) Propagowanie i edukacja zdrowego odżywiania się dzieci i dorosłych;

17) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

18) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

19) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

20) Działania na rzecz osób starszych;

21) Promocja i organizacja wolontariatu;

22) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;

23) Działalność charytatywna.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:

1) Edukacyjnych, poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;

2) Edukacyjnych poprzez organizację, prowadzenie, uczestnictwo w spotkaniach, w czatach internetowych, komunikacja poprzez fora internetowe oraz przekazywanie środków na organizację podobnych przedsięwzięć związanych z tworzeniem i pielęgnacją związków, antykoncepcją, fizycznością w związku, seksualnością człowieka, rozpoczęciem współżycia, seksualnością ludzi starszych, niepełnosprawnych i innych pokrewnych;

3) Oświatowo-kulturalnych poprzez prowadzenie programów telewizyjnych, audycji radiowych, publikowanie artykułów i innych form piśmienniczych w mediach drukowanych oraz internetowych;

4) Oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia na temat tworzenia i funkcjonowania jednostki w związku, w rodzinie, w społeczeństwie;

5) Kulturalnych, poprzez organizację imprez kulturalnych (wystaw, konkursów, koncertów, turniejów, imprez sportowych i okolicznościowych) oraz wspieranie innych podobnych przedsięwzięć poprzez przekazywanie darowizn;

6) Oświatowych, poprzez wydawanie książek, czasopism, albumów związanych z celami statutowymi fundacji;

7) Dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;

8) Ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;

9) Pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich

10) Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;

11) Kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;

12) W zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.

Rozdział III

Majątek i Dochody Fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1200 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1200 (słownie: tysiąc dwieście złotych) na prowadzenie działalności statutowej.

§9

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) Darowizn, spadków, zapisów,

b) Subwencji osób prawnych,

c) Zbiórek i imprez publicznych,

d) Majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

e) Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

f) Grantów i subwencji.

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składani tego  oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Rodzaje działalności Fundacji

§11

Fundacja prowadzi działalność:

a) Statutową,

Oraz może prowadzić działalność

b) Gospodarczą.

§12

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§13

 1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
 2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

§14

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§15

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§16

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, będzie to działalność w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

§17

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu wg obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V

Ograny Fundacji:

Organ obligatoryjny:

A. ZARZĄD FUNDACJI

Organ dodatkowy:

B. RADA EKSPERTÓW FUNDACJI

§18

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 5. Regulamin Zarządu, określający funkcję i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§19

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu.

§20

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Utrata członkostwa w Zarządzie jest na wniosek Fundatora lub na pisemny wniosek członka Zarządu, który chce zrezygnować.

 

§21

Uprawnienia Zarządu:

1) Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

3) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5) Opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji,

6) Ustalenie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,

7) Kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,

8) Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

 1. RADA EKSPERTÓW FUNDACJI

Organ dodatkowy, powoływany przez Fundatora.

§22

 1. Rada Ekspertów Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem doradczym i opiniotwórczym.
 2. Rada składa się z 2 do 10 członków, których zaprasza Fundator i ich odwołuje w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady wybrany przez Fundatora.
 4. Członkowie Rady Fundacji:

a)     Nie mogą być członkami organu zarządzającego

b)     Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)      Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535).

d)     Mogą prowadzić odpłatnie dla Fundacji szkolenia i warsztaty jeśli posiadają stosowne uprawnienia i wiedzę.

5. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy:

a)     Współpraca z rzecznikiem prasowym,

b)     Powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawania odznak, medali, orderów i honorowych godności,

c)      Uczestniczenie także z innymi członkami Rady i Zarządu w konferencjach, seminariach, spotkaniach z mediami, sponsorami i darczyńcami,

d)     Opracowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, uczestniczenie w organizowanych akcjach charytatywnych i promocyjnych,

e)     Promocja i reprezentacja Fundacji w mediach.

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków.
 2. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb.

§23

 1. Regulamin Pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Fundator.
 2. Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:

a)     Opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,

b)     Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,

c)      Wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,

3. Członkowie rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednią państwową ustawą

4. Rada pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.

§24

 1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez Fundatora.
 2. Członek rady może zrezygnować na piśmie z członkowstwa w Radzie.
 3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§25

 1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Decyzję w przed miocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały Fundator.

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

§27

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§28

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Translate »